Algemene voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de diensten van de Stichting Kinderbende. De Algemene Voorwaarden staan op www.kinderbende.nl en zijn tevens ook op te vragen via hallo@kinderbende.nl.

1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1 Algemene Voorwaarden: Deze Algemene Voorwaarden voor de Zomerkampen van Stichting Kinderbende.

1.2 Bestuur: De (eind)verantwoordelijke tijdens een Kampweek die handelt namens Stichting Kinderbende;

1.3 Deelnemer: Een deelnemer aan een kamp van de Kinderbende in de leeftijdscategorie 7 - 12 jaar;

1.4 Deelnemers- of inschrijfgeld: Het bedrag dat dient te worden betaald aan Stichting Kinderbende voor deelname van een Deelnemer aan een kamp van de Kinderbende. Het Deelnemersgeld is afhankelijk van het kamp en wordt al dan niet aangevuld met een korting. Zie artikel 4.2 voor de kortingen. Het Deelnemersgeld en de kortingen worden jaarlijks vastgesteld en vermeld op de website www.kinderbende.nl.

1.5 Inschrijving: De aanmelding voor een Kampweek van een Deelnemer verricht door een meerderjarig persoon die bevoegd is de Deelnemer te vertegenwoordigen of daartoe is aangewezen door de wettelijke vertegenwoordiger van de Deelnemer alsmede de aanmelding van Leiding en/of Staf door een meerderjarig persoon die bevoegd is de Leiding en/of Staf te vertegenwoordigen althans door de Leiding en/of Staf persoonlijk. Ondertekening van de Inschrijving geschiedt digitaal door middel van het accorderen en verzenden van het daarvoor bestemde webformulier Inschrijven;

1.6 Kampweek: De volledige kampperiode waarvoor de Deelnemer, Leiding of Staf zich heeft ingeschreven. Dit kan voor een zomer-, herfst, kerst kampweek zijn. De duur van de Kampweek wordt per kamp vermeld op de website www.kinderbende.nl. De data waarop de verschillende Kampweken plaatsvinden worden ieder jaar opnieuw vastgesteld en vermeld op de website www.kinderbende.nl;

1.7 Kamporganisatie: Alle aanwezige begeleiding, staf of leiding tijdens een kampweek;

1.8 Leiding: De begeleider van een groep Deelnemers, die zich als zodanig heeft ingeschreven of is ingeschreven door Stichting Kinderbende. Leiding krijgt geen financiële compensatie voor zijn  werkzaamheden;

1.9 Organisatie: Stichting Kinderbende hierna ook te noemen de Organisatie. Kantoorhoudende te (1053 TV) Amsterdam, Nederland aan de Elisabeth Wolffstraat 52-3.

1.10 Ouder: Wettelijk vertegenwoordiger / de verzorger van de Deelnemer;

1.11 Staf: vrijwilliger aanwezig bij het kamp in o.a. de keuken en/of een persoon die anderszins een functie bekleedt ter ondersteuning aan de Kampweek. Alle stafleden vallen onder de verantwoordelijkheid van Stichting Kinderbende. Staf krijgt geen financiële compensatie voor zijn werkzaamheden;

1.12 Woorden en uitdrukkingen die in deze Algemene Voorwaarden in het enkelvoud zijn gebruikt, omvatten waar mogelijk of noodzakelijk tevens de meervoudsvorm, en vice versa, terwijl mannelijke woorden en uitdrukkingen tevens de vrouwelijke of onzijdige vorm omvatten, en vice versa.


2. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden


2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van de Inschrijving van eenieder die deelneemt aan een Kampweek en zijn van toepassing op alle activiteiten die Stichting Kinderbende verricht en alle diensten die door Stichting Kinderbende worden verleend. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de wederpartij worden hierdoor uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.2 Door het boeken van een kampweek heeft u verklaard de Inschrijving naar waarheid te hebben ingevuld, de Algemene Voorwaarden van de Stichting Kinderbende te hebben gelezen, begrepen en geaccepteerd.


3. Inschrijven

3.1 Inschrijvingen voor de Kinderbende kampen geschiedt door de organisatie op basis van volgorde van inschrijving. De Kinderbende kampen worden georganiseerd voor alle kinderen uit Nederland binnen de leeftijdscategorie 7 t/m 12 jaar. De organisatie behoudt zich het recht voor een inschrijving te weigeren zonder opgaaf van redenen.

3.2 Boeking kampen: Na iedere boeking van een kamp (per telefoon of via internet) wordt door stichting Kinderbende een boekingsbevestiging/factuur opgemaakt, waarmee de boeking is bevestigd. Iedere manier van boeken wordt als bindend beschouwd en met een boeking gaat de boeker akkoord met deze algemene voorwaarden.

3.3 Kamp informatie: Uiterlijk twee weken voor vertrek ontvang je onze kamp informatie. Hierin vind je een bagagelijst, aankomst- en vertrektijd, telefoonnummer voor noodgevallen, routebeschrijving en aanvullende informatie. Tevens ontvang je dan ook een formulier waarop je o.a. medicatiegegevens en eventuele wijzigingen en bijzonderheden kan noteren. Dit formulier ontvangt de leiding graag op het moment dat het kamp begint.


4. Prijzen en betalingen

4.1 Deelnemersgeld: Alle op de website genoemde prijzen zijn per persoon en inclusief BTW. Bij de prijs zijn uitsluitend inbegrepen de diensten en voorzieningen zoals omschreven op de website bij het betreffende kamp.

4.2 Kortingen:

  • Gezinskorting*: ieder kind van hetzelfde gezin krijgt €25 korting (binnen hetzelfde kalenderjaar). Deze korting geldt niet voor het herfstkamp. Voor het herfstkamp bedraagt de korting €12,50 per aanmelding.
  • Persoonskorting*: als je binnen hetzelfde kalenderjaar deelneemt aan een tweede kamp, krijg je €25 korting. 
  • Vriendenkorting*: boek je met 2 of meer vriend(inn)en hetzelfde kamp? Dan krijgt ieder kind €25 korting. Deze korting geldt niet voor het herfstkamp. Voor het herfstkamp bedraagt de korting €12,50 per aanmelding.

* Alle kortingen moeten aangegeven worden in het vak (optioneel) bericht bij inschrijving. Per deelnemer kan max 1 korting worden toegepast. Bovenstaande kortingen gelden niet tijdens onze vroegboek- en voorjaarskorting. 


4.3 Betalingen: Na ontvangst van de boekingsbevestiging dien je per omgaande (binnen of 14 dagen) het kampgeld aan ons over te maken. Niet tijdig betalen geeft ons, na het versturen van 1 aanmaning, alsnog het recht een geboekte kamp te annuleren. In dat geval worden de Kinderbende annuleringsvoorwaarden aangehouden. Het reeds betaalde bedrag wordt met de annuleringsgelden verrekend.


5. Annulering en restitutie

5.1 Wijzigingen: Indien de Inschrijving van een Deelnemer definitief is geworden zoals bedoeld in artikel 2.2 kan de Inschrijving louter worden geannuleerd met inachtneming van het bepaalde in dit artikel.

Na de totstandkoming van de boeking kun je tot 28 dagen voor vertrek wijzigingen zonder extra kosten (voor zover mogelijk) aanbrengen. Binnen 28 dagen voor vertrek is wijzigen niet meer mogelijk. Onder wijzigingen in de boeking wordt verstaan: aanpassing van het soort kamp, de vertrekdatum of persoonswijziging. De eventuele additionele kosten van een ander kamp zijn voor ouders/ verzogers. Teruggaaf in prijsverschil is niet mogelijk.

5.2 Vervanging: Als jouw zoon of dochter om welke reden dan ook niet kan deelnemen aan een reeds geboekte kamp, dan mag iemand anders op de vrijgekomen plaats mee. Er wordt in dat geval 12,50 euro administratiekosten in rekening gebracht. We ontvangen dan graag, 24 uur voor het kamp begint telefonisch de afzegging en per mail een volledig ingevuld boekingsformulier van het kind wat mee mag in plaats van jouw zoon of dochter.

5.3 Annulering van de overeenkomst dient schriftelijk (aangetekende brief of e-mail) bevestigd te worden. De datum van de poststempel geldt als meldingsdatum van de annulering. De annuleringsvoorwaarden die stichting Kinderbende hanteert, zijn als volgt:

Bij annulering:

Tot de 42ste dag vóór de vertrekdag: 25% van het kampbedrag;

Vanaf de 42ste dag tot de 21ste dag vóór de vertrekdag: 50% van het kampbedrag;

Vanaf de 21ste dag tot de 7de dag vóór de vertrekdag: 75% van het kampbedrag;

Vanaf de 7de dag tot de vertrekdag: 90% van het kampbedrag;

Op de vertrekdag of later: 100% van het kampbedrag.

5.4 Het door een kind eerder verlaten van het kamp, bijvoorbeeld door heimwee of ziekte, geeft geen recht op restitutie.

5.5 Als door overmacht, bijvoorbeeld slecht weer/ te harde wind, bepaalde activiteiten niet doorgaan, is stichting Kinderbende niet gebonden aan teruggave van (een deel) van het kampgeld.


6. Inschrijfgegevens en deelname

6.1 Het invulveld “(Optioneel) bericht” bij de Inschrijving heeft ten doel om informatie te noteren over dieet, allergieën, de geestelijke, sociale en/of lichamelijke beperking en andere hoedanigheden die voor de uitvoering van de Kampweek zowel voor de Deelnemer, mede-Deelnemer, Leiding en Staf van belang kunnen zijn. Deze informatie dient tegelijk bij de Inschrijving volledig en naar waarheid ingevuld te worden. Deelnemer, Leiding en Staf blijven te allen tijde zelf verantwoordelijk voor dieet en medicijn gebruik tijdens de Kampweek.

6.2 De kamp organisatie bestaat uit vrijwilligers, geen beroepskrachten. De kinderkamp begeleiders dienen ten minste 18 jaar oud te zijn. Bij de overige functies hoeft dit niet het geval te zijn. In voorkomende gevallen kan van deze regel worden afgeweken. Van alle vrijwilligers op het kamp is een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) voorhanden. Er gaat ten minste 1 begeleider mee die beschikt over een EHBO-diploma. Indien er hulp moet worden geboden bij ongevallen, ziekte of anderzijds, waarbij het schaamtegevoel van de kinderen een rol kan spelen worden de wensen van het kind gerespecteerd. Noodzakelijke hulpverlening wordt direct geboden. Indien nodig wordt er zo spoedig mogelijk een arts geraadpleegd en wordt er contact met de ouders/voogd opgenomen.

6.3 Bijzonderheden: Als je een Kinderbende kamp wilt gaan boeken, gaan we ervan uit dat je kunt zwemmen, fietsen, lopen, en je, ten opzichte van je leeftijdsgenoten, geen significante leer- en ontwikkelingsachterstand hebt, en zonder aanpassingen aan de aangeboden programmaonderdelen kunt deelnemen. Als dit niet zo is, ben je verplicht dit bij boeking op te geven. Je bent als deelnemer verplicht om bij boeking alle bijzonderheden die er spelen, of vroeger gespeeld hebben, op te geven. Bij bijzonderheden moet je denken aan: ADHD, medische bijzonderheden (lichamelijke en geestelijke), diëten, ingrijpende persoonlijke omstandigheden (zoals gescheiden ouders), etc. Mocht er na het boeken van een kamp een nieuwe bijzonderheid ontstaan, dan ben je verplicht dit aan ons door te geven. Als blijkt dat bovengenoemde bijzonderheden en/of informatie niet bij de boeking zijn doorgegeven, maar bijvoorbeeld pas aangekomen op de bestemming worden gemeld of bekend zijn, kan dit betekenen dat je van verdere deelneming aan het kamp wordt uitgesloten. De kampen van de Kinderbende zijn niet ingericht voor kinderen die specifieke aandacht behoeven / behorend tot een specifieke doelgroep. Wij zijn geen gespecialiseerd kamp voor kinderen met een bijzondere begeleidingsbehoefte. Gezien de omvang van het kamp kunnen wij geen intensieve begeleiding bieden en in geval van twijfel zullen wij dan ook altijd in overleg treden met de ouders. De uiteindelijke besluitvorming of een kind mee kan op kamp, is voorbehouden aan de kamporganisatie.

6.4 Indien voorafgaand of tijdens de Kampweek blijkt dat een Deelnemer of Leiding door lichamelijke, sociale en/of geestelijke beperkingen niet in staat is om het programma te volgen, heeft de organisatie het recht om de Deelnemer of Leiding onmiddellijk van (verdere) deelname van de Kampweek uit te sluiten. De annuleringsregeling van artikel 5 is in dit geval van toepassing op het door de betreffende Deelnemer of Leiding verschuldigde of reeds betaalde Deelnemersgeld.

6.4 Verplichtingen: Je bent, als deelnemer van een stichting Kinderbende geboekte kamp, verplicht tot het naleven van alle aanwijzingen en regels van stichting Kinderbende ter bevordering van een goede uitvoering van het kamp. Je dient dan ook de Kinderbende-regels te accepteren, die nageleefd moeten worden tijdens het Kinderbende kamp. Deze regels zijn opgenomen in het kampboekje welke voor aanvang van het Kinderkamp aan de deelnemers wordt toegestuurd en op de website www.kinderbende.nl staat.

6.5 Iedere persoon die hinder of overlast oplevert of kan opleveren, zodanig dat een goede uitvoering van de vakantie wordt bemoeilijkt en/of de naam van Kinderbende wordt geschaad, kan door stichting Kinderbende van (voortzetting van) het kamp worden uitgesloten. Ook het overtreden van de Kinderbende-regels kan betekenen dat je door stichting Kinderbende van de (voortzetting van) het kamp wordt uitgesloten. Je hebt dan geen recht op terugbetaling van de niet-genoten kampdagen en alle hieruit voortkomende kosten zijn voor jouw rekening. Je ouders of verzorgers zijn verplicht ervoor te zorgen dat je uiterlijk binnen 24 uur de locatie hebt verlaten en op eigen gelegenheid of onder begeleiding van hen naar een ander adres reist waar je terecht kunt. Alle kosten hiervan zijn voor eigen rekening. Ten minste één persoon (ouder of verzorger) dient tijdens je kamp telefonisch bereikbaar te zijn.


7. Privacy

7.1 Stichting Kinderbende hecht veel waarde aan de bescherming van de persoonsgegevens van de Deelnemer en/of Leiding en/of Staf. De Organisatie verzamelt niet meer persoonsgegevens dan benodigd voor een goede uitvoering van een Kampweek. De gegevens worden uitsluitend ingezet in het kader van een goede bedrijfsvoering. Conform de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) worden gegevens niet langer bewaard dan noodzakelijk.

7.2 Bij boeking voor een van de kampen van stichting Kinderbende, word je met het opgegeven email adres automatisch ingeschreven voor de nieuwsbrief van de Kinderbende. Afmelden voor de nieuwsbrief kan via de link in de nieuwsbrief of door ons te mailen op hallo@kinderbende.nl.

7.3 Tijdens de Kinderbende kampen en evenementen worden er regelmatig foto- en filmopnames gemaakt. Dit materiaal wordt gebruikt voor de verdere promotie van Stichting Kinderbende in de breedste zin van het woord. Stichting Kinderbende draagt er zorg voor dat dergelijke foto’s de eer en goede naam van de afgebeelde Deelnemers, Leiding en Staf niet aantasten en dat de foto’s niet in strijd met de goede zeden zijn. Als je niet wilt dat beeldmateriaal van jou voor deze doeleinden gebruikt wordt, dien je dit bij boeking te vermelden bij de bijzonderheden. Indien een Deelnemer, Ouder, Leiding of Staf een specifieke foto van het internet verwijderd wenst te hebben, kan daartoe een verzoek worden gedaan via hallo@Kinderbende.nl.

7.4 Het is Deelnemers, Staf en Leiding niet toegestaan om beeld-en/of geluidsmateriaal van andere deelnemers en/of Staf en/of Leiding zonder hun expliciete toestemming te publiceren op social media of enige andere wijze. In geval van publicatie is de betreffende publicist gehouden op eerste verzoek van de gepubliceerde deelnemer, vrijwilliger of ouder de publicatie ongedaan te maken en alle betreffende publicaties te verwijderen.


8. Verzekeringen en aansprakelijkheid

8.1 Voor de aansprakelijkheid-, goederen-, annulerings-, reis- en/of zorgverzekering van deelnemers dien je zelf te zorgen. Eventuele gemaakte kosten zijn voor eigen rekening of voor rekening van je verzekering. Stichting Kinderbende of enige andere daaraan gelieerde (rechts)persoon kan niet aansprakelijk worden gehouden voor schade of verlies van persoonlijke eigendommen.

8.2 Aansprakelijkheid: De Organisatie en de Kampleiders zijn niet hoofdelijk aansprakelijk voor enigerlei geleden schade welke is ontstaan gedurende het Kinderkamp. De deelnemer is aansprakelijk voor verlies of diefstal van Kinderbende-materiaal of materiaal dat via derden verhuurd of in gebruik gegeven is. Deelnemers aan een Kinderbende kamp zijn altijd zelf verantwoordelijk voor hun bagage en andere eigendommen, ook als deze in beheer zijn afgegeven aan het bestuur, de organisatie, leiding of staf. Stichting Kinderbende is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal van bagage. Wanneer een beroep kan worden gedaan op de wettelijke aansprakelijkheid van de Organisatie, is deze aansprakelijkheid, in alle gevallen, beperkt tot het bedrag dat wordt uitgekeerd onder de WA-verzekering van de Organisatie volgens de daarin geldende polisvoorwaarden.

8.3 Gevonden voorwerpen: Stichting Kinderbende bewaart gevonden voorwerpen tot maximaal 7 dagen na afloop van het kamp. Deze zijn afhankelijk van de planning op te halen op de kamplocatie of op het kantoorhoudend adres van Stichting Kinderbende.


9. Vrijblijvend

Het aanbod van stichting Kinderbende is een vrijblijvend aanbod, dat door stichting Kinderbende kan worden herroepen. Dit kan gebeuren indien een kamp is volgeboekt.

9.1. Minimum- en aantal deelnemers: Stichting Kinderbende hanteert bij alle kampen een minimum aantal deelnemers van 13 personen. Als bij een kamp het bepaalde minimum aantal deelnemers zich niet aanmeldt, kan het aangeboden kamp tot 2 weken voor vertrek worden afgelast, gewijzigd in een zoveel mogelijk gelijkwaardig alternatief of leeftijdsgroepen in bepaalde weken worden samengevoegd. Echter zal in bepaalde gevallen, ondanks dat het minimum aantal deelnemers niet bereikt is, het kamp toch plaatsvinden. Het genoemde minimum kan in bepaalde gevallen afwijken.

9.2. Gewichtige omstandigheden: In geval van gewichtige omstandigheden hebben wij het recht de overeenkomst te wijzigen. Onder gewichtige omstandigheden worden omstandigheden verstaan van zodanige aard dat de uitvoering van de overeenkomst door stichting Kinderbende niet in redelijkheid kan worden verwezenlijkt. Stichting Kinderbende zal de deelnemer, indien dergelijke omstandigheden zich voordoen, binnen 48 uur een alternatief aanbod doen, tenzij de oorzaak van de wijziging de deelnemer is toe te rekenen.


10. Overig

10.1 Kennelijke fouten en vergissingen op de website www.kinderbende.nl binden stichting Kinderbende niet.

10.2 Niets van de website www.kinderbnede.nl (beeld, tekstmateriaal, logo’s, etc.) mag zonder schriftelijke toestemming van stichting Kinderbende door derden worden gebruikt in welke vorm dan ook.

10.3  In alle gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden geen sluitende oplossing bieden voor een gerezen probleem of vraag zal de Organisatie een besluit nemen naar de dan geldende maatstaven en met de op dat moment aanwezige kennis. Dit besluit is bindend voor alle betrokkenen.

Blijf op de hoogte en meld je hieronder aan voor de nieuwsbrief van de Kinderbende.

Ontvang het laatste nieuws over de opdrachten, avonturen en ontdekkingen van de Kinderbende.